STATUT FUNDACJI INICJATYW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IMPULS”

 

 I. Postanowienia ogólne

 § 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS” zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez:

1)     Wojciecha Grabowskiego,

2)     Tobiasza  Piotra Górskiego

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Ewą Mojsa w kancelarii notarialnej w Białymstoku przy ulicy Lipowej 14 w dniu 09.08.2012 r. działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku oraz minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla wykonania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, zakładać filie i zakłady, a także inne placówki terenowe i podmioty.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 6

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji

 

II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 8

Głównym celem Fundacji jest wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacji, w tym:

 • działalność informacyjno – promocyjna polegająca przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych,
 • kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,
 • tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności,
 • udzielanie kompleksowych informacji osobom niepełnosprawnym, w szczególności o:
 • prawach osób niepełnosprawnych wynikających z obowiązującej literatury prawa,
 • ulgach i uprawnieniach osoby niepełnosprawnej wynikających z ustaw,
 • możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych,
 • możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy medycznej,
 • możliwości zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • możliwości udziału w turnusach rehabilitacyjnych i o organizatorach tychże turnusów,
 • warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • działalności gospodarczej podejmowanej i prowadzonej przez osoby niepełnosprawne,
 • możliwości przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych,
 • organizacjach pozarządowych zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz oferowanych przez nie formach pomocy,
 • lokalnych instytucjach wspierających,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form działalności informacyjnej m.in. wydawanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz prowadzenie internetowego portalu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
  • współpracę z:
  • urzędami,
  • lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w zakresie docierania z informacją do osób niepełnosprawnych,
  • placówkami oświatowymi,
  • placówkami służby zdrowia,
  • lokalnymi ośrodkami masowego przekazu,
  • instytucjami biznesowymi i innymi podmiotami.
   • organizowanie i finansowanie działalności artystycznej i kulturowej,
   • organizowanie różnych form działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji,
   • udział w imprezach lokalnych i środowiskowych,
   • wspieranie dobrych praktyk i krzewienie idei wolontariatu,
   • prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz medycznej.

§ 10 

Prowadzona przez Fundację działalność może być nieodpłatna lub odpłatna.

§ 11 

Dla realizacji wyznaczonych celów Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżną z jej celami.

 

III. Majątek i dochody fundacji

 § 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) wniesiony przez fundatorów w częściach równych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14

Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 2. darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych z kraju i z zagranicy,
 3. dotacji, subwencji oraz grantów,
 4. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, loterii i działalności promocyjnej organizowanych przez Fundację,
 5. dochodów z nawiązek sądowych,
 6. odpisów od podatku dochodowego przekazywanych przez osoby fizyczne,
 7. oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
 8. dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
 9. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

§ 15

W trakcie trwania Fundacji dopuszcza się, dla umożliwienia realizacji celów statutowych, rozpoczęcie działalności gospodarczej, której zakres i rodzaj określa Zarząd Fundacji.

§ 16

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

IV. Władze Fundacji

§ 17

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 18

Skreślony

 

V. Zarząd Fundacji

 § 19 

 1. Zarząd Fundacji składa się z niemniej niż dwóch osób.
 2. Fundatorzy Fundacji powołują Zarząd i Prezesa Zarządu, na trzyletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu.

6.Zarząd Fundacji lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów Fundacji przed upływem kadencji Zarządu.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  4. przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  6. ustalanie zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  7. kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
  8. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  9. uchwalanie regulaminów,
  10. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  11. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji,
  13. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją,
  14. występowanie z wnioskiem o likwidację Fundacji.
  15. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Do podjęcia ważnych uchwał przez Zarząd Fundacji wymagana jest obecność przynajmniej ¾ członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji.

 

VI. Sposób reprezentacji

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

VII. Zmiana Statutu

§ 23

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

VIII. Połączenie z inną fundacją

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają na drodze jednomyślnej uchwały.

 

IX. Likwidacja fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, na drodze jednomyślnej uchwały.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij